§1. ORGANIZATOR

Fundacja Aktywny Polak
Marii Curie Skłodowskiej 50/177

85-088 Bydgoszcz

NIP 5543011045

W dalszej części zwany Organizatorem.

 

§2. MIEJSCE I TERMIN

Miejsce: COS-OPO ZAKOPANE 

Termin: 21-22 października 2023

 

§3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

W ramach Konferencji odbywać się będą wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne dotyczące różnych form biegania jako aktywnego sposobu spędzania czasu. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej (http://biegowe360.pl/program). Cele wydarzenia:

 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji
 • Dostarczenie wartościowych informacji dotyczących biegania, co stanowić będzie motywację do dalszego poświęcania wolnego czasu uczestników na wszelakie biegowe aktywności 
 • Skupienie na popularyzacji biegów w różnej formie w skali ogólnopolskiej
 • Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia 
 • Poszerzanie wiedzy społecznej o możliwościach uprawiania biegania w sposób bezpieczny
 • Integracja środowiska skupionego wokół aktywności biegowych

 

§4. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem Konferencji Biegowe 360 stopni może być osoba, która najpóźniej w dniu 21.10.2023r. ukończy 18 lat.

 2. Warunki zostania Uczestnikiem Konferencji Biegowe 360 stopni

 • Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji odbywa się poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego (http://biegowe360.pl/rejestracja) na adres run@aktywnypolak.com.pl wraz z koniecznymi informacjami (imię i nazwisko, wybrany pakiet, kontaktowy numer telefonu, ew. potrzeba wystawienia faktury)
 • Terminowe uiszczenie opłaty w wysokości wyznaczonej przez Organizatora stosownie do wybranego pakietu na konto wskazane na stronie internetowej Konferencji w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału. 
 • Limit uczestników wynosi 300 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia rejestracji i weryfikacji uczestników konferencji, zameldowania w pokojach COS-OPO Zakopane 
 • Uczestnicy Konferencji Biegowe 360 stopni zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących wydarzenia, w szczególności w relacjach z konferencji oraz innych materiałach promocyjnych
 1. Uczestnicy mają prawo zwrócić się do Organizatora z żądaniem dostępu swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mogą wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 2. Każdy Uczestnik biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w niej.

 3. Akceptując Regulamin Uczestnik oświadcza o braku przeciwwskazań pozwalających na aktywny udział w biegowych zajęciach warsztatowych. Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż udział w całości wydarzenia bierze na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w warsztatach biegowych wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. 

 4. Zapisując się na Konferencję Biegowe 360 stopni Uczestnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

 5. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez Uczestnika, Organizator ma praw odmówić wstępu lub wyprosić z terenu konferencji: osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do obsługi wydarzenia, osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 6. Obsługa może wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   

§5. OPŁATY

 1. Opłatę należy uiścić w wysokości wyznaczonej przez Organizatora stosownie do wybranego pakietu na konto wskazane na stronie internetowej Konferencji Biegowe 360, w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału. 

 2. Organizator dopuszcza zwrot 50 procent należności za udział w Konferencji w przypadku mailowego zgłoszenia rezygnacji z udziału w terminie 18.10.2023 r. do godziny 24:00.

 3. Opłatę należy dokonać na konto Organizatora, tj. Fundacji Aktywny Polak (numer rachunku: 03 1050 1979 1000 0090 8210 6759 ING), tytułem - Konferencja Biegowe 360 stopni + imię nazwisko + numer wybranego pakietu.

 4. Uczestnicy mają do wyboru następujące pakiety: 

  PAKIET 1 - sobota/niedziela | 21-22.10 (1 nocleg) | 300 zł/osoba w pokoju jednoosobowym

 • Udział w konferencji i warsztatach
 • Certyfikat uczestnictwa, pakiet konferencyjny 
 • After party
 • Kolacja 21.10 
 • Śniadanie 22.10
 • Obiad 22.10

  PAKIET 2 - sobota/niedziela | 21-22.10 (1 nocleg) | 250 zł/osoba w pokoju dwuosobowym*

 • Udział w konferencji i warsztatach
 • Certyfikat uczestnictwa, pakiet konferencyjny 
 • After party
 • Kolacja 21.10
 • Śniadanie 22.10
 • Obiad 22.10

 PAKIET 3 - piątek/niedziela | 20-22.10 (2 noclegi) | 600 zł/osoba w pokoju jednoosobowym 

 • Udział w konferencji i warsztatach
 • Certyfikat uczestnictwa, pakiet konferencyjny 
 • After party
 • Kolacja 20.10 | 21.10
 • Śniadanie 21.10 | 22.10
 • Obiad 21.10 | 22.10

 PAKIET 4 - piątek/niedziela | 20-22.10 (2 noclegi) | 500 zł/osoba w pokoju dwuosobowym*

 • Udział w konferencji i warsztatach
 • Certyfikat uczestnictwa, pakiet konferencyjny 
 • After party
 • Kolacja 20.10 | 21.10
 • Śniadanie 21.10 | 22.10
 • Obiad 21.10 | 22.10

 PAKIET 5 - sobota/niedziela | 21-22.10 bez noclegu i wyżywienia*

 • Udział w konferencji i warsztatach
 • Certyfikat uczestnictwa, pakiet konferencyjny 
 • After party
 • płatność tylko online


* rezerwacja możliwa tylko przy dwóch osobach (dot. pakietu 2 i 4) 

* możliwość skorzystania z pokoju hipoksyjnego - płatne dodatkowo 200 zł za pokój na dobę

* dot. pakietu 5
cennik:
 - do 9.10.2023 r. do godz. 23:59 - 100 zł brutto
 - od 10.10.2023 r. do 19.10.2023 r. do godz. 23:59 - 180 zł brutto
 - możliwość wykupienia wyżywienia u Organizatora do dn. 19 października (czwartek) do godziny 10:00 wg cennika:
 - śniadanie 40 zł
 - obiad 50 zł
 - kolacja 45 zł

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW W COS-OPO ZAKOPANE ZGODNIE Z FUNKCJONOWANIEM STOŁÓWKI OŚRODKA.

 

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 1. Uczestnicy Konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody. 

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego. 

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty). 

 

§7. MIEJSCE UDZIELANIA POMOCY MEDYCZNEJ

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopane 

Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

Telefon: +48 18 201 20 21

 

§8. PRZEPISY KOŃCOWE 

 1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 

 3. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika. 

 4. Zmiany będą publikowane w zakładce Regulamin na stronie organizatora (http://biegowe360.pl/regulamin).

 5. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia. 

 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. 

 7. W przypadku sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. 

 8. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie. 

 9. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej wydarzenia.